Algemene voorwaarden

translate via google

FACTUURVOORWAARDEN.
Artikel 1: Betaling gebeurt steeds elektronisch. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

Artikel 2: Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3: In geval van betwistingen is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4 : Door de inontvangstneming van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek tenzij anders beschreven in de aanbieding. Andere gebreken moet de koper binnen de 7 dagen schriftelijk melden aan de verkoper.

Artikel 5 : Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 6: De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na elektronische  betaling via de website. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7: Bij elke bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Artikel 8:
-1: Bij de aankoop van goederen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger.
-2: Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
-3: Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de onderneming worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. De labels met barcode die zich op de verpakking bevinden moeten eveneens aanwezig en intact zijn. Uitsluitend niet gebruikte en onbeschadigde artikelen worden geaccepteerd.
-4: Bij terugzending van de goederen draagt de klant de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies.
-5: Verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.

Afdrukken